Gostilna BELI KAMEN - ALIČ
predstavitev | presentation | presentazione  *****  kontakt | contact | contatto

Nudimo vam DOMAČE SPECIALITETE:
ocvirkovca, smukavec, žlikrofi, suhi mesni izdelki, domač kruh
We offer local specialties: "ocvirkovca", "smukavec", "žlikrofi", dried meat products, homemade bread...
Offriamo specialità locali:  "ocvirkovca", "smukavec", "žlikrofi", prodotti a base di carne secca, pane fatto in casa...
Odprto vsak dan: od 10.00 do 22.00 - Ponedeljek zaprto
Open every day from 10:00 to 22:00 - Monday closed
Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:00 - Lunedi chiuso

Nudimo vam moznost najema dvorane za cca 80 oseb
We offer you the possibility of renting rooms for about 80 people
Vi offriamo la possibilità di affittare sale per circa 80 person

Nastanitvene zmogljivosti: 8 sob - 30 ležišč
Accommodation: 8 rooms - 30 beds
Sistemazione: 8 camere - 30 posti letto
Veliko možnosti za REKREACIJO:
Možna tudi uporaba nogometnega igrišča (90*50m), tekaška proga, kolesarska proga, sprehajalne poti, kopališče v Beli...
Many possibilities for recreation: football field (90*50m), jogging track, track cycling, walking, swimming in Bela...
Molte possibilità di svago: campo di calcio (90*50), pista da jogging, pista ciclabile, percorsi pedonali, nuotare in Bela...DOMAČE SPECIALITETE | local specialties | specialità locali

BELI KAMEN - ALIČ

Najem sobe | Rooms for rent | camere in affitto

nogometno igrišče | football field | campo di calcio

  Okoliške zanimivosti: |  surrounding attractions: | attrazioni circostanti:

PARTIZANSKA TISKARNA

Pod robom Vojskarske planote, V studencih, kot pravijo domačini strmi grapi, ki se  izteka v dolino Kanomljice, stoji edinstveni spomenik narodnoosvobodilne borbe Partizanska tiskarna Slovenija. Velika prelomnica v razvoju NOB na Primorskem  je bila prav gotovo kapitulacija Italije. Niti ciklostilni tisk ni mogel zadovoljiti vseh tiskarskih potreb. Prav zato se je Pokrajinski komite v začetku leta 1944 odločil ustanoviti tiskarno.

Slovenia partisan printery Situated under the fringe of the Vojsko Plateau, in the V studencih gully that ends in the Kanomljica Valley, is a unique national liberation war memorial, a reconstruction of the Slovenia Partisan Printery.A turning point in the National Liberation War of the Primorska region was undoubtedly the capitulation of Italy.

Tipografia "Slovenija" Sotto il ciglione dell’altopiano Vojskarska planota, sotto il casale di Ogalce e il monte Štangl, su un ripido pendio si trova la tipografia partigiana”Slovenija”. Le prime baracche per la tipografia sorsero durante l’estate 1944 accanto alla potente sorgente del ruscello che scorre verso la valle del fiume Kanomljica. Tutto il lavoro da carpentiere per le baracche e l’arredo fu eseguito a Gačnik, dove le baracche furono anche assemblate. Le travi e le assi vennero quindi numerate, le baracche smontate, il materiale trasferito nel sito scelto e di nuovo assemblato: toccò per prima alla sala delle macchine, poi alla cucina con sala pranzo, per continuare con la stanza dei compositori, la legatoria e la centrale elettrica. Nonostante molte offensive dell’occupatore nazista, le baracche nelle zone di Vojsko, Šebrelje e Kanomlja non furono mai scoperte.

  slovensko | english | ItalianoPOKOPALIŠČE NA VOJŠČICI

V začetku aprila 1945 se je v okolici Gačnika, še bolj pa na planoti med Žgavcem in Vojščico, vnela prava morija. V bojih s partizani so sodelovale SS enote, policija, fašistične in republikanske enote Divizije San Marco, četniki in Rupnikovi domobranci. Ko je obema vojskujočima se stranema zmanjkalo streliva, sta se spopadli na nož. Zmago so partizanom omogočila šele zavezniška letala, ki so napadla sovražnikove položaje.

Vojščica During WWII, the nearby hamlet of Vojščica was the scene of the last large-scale German offensive  aimed at breaking the units of the IXth Corps. Here, a graveyard designed as a permanent historic monument has been laid out, where the bodies of 305 Partisan freedom fighters killed in the offensive are buried.

Vojščica Nella primavera di 1943, non lontano dal podere che si leva in piedi qui vicino, l'ultima ed offensiva nemica più feroce contro le forze del nono corpo eroico stava infuriandosi.
I partigiani hanno subito molti incidenti e quel motivo una terra di sepoltura, uno spazio di sosta finale per 305 combattenti impavidi, è stato installato a Vojščica.

 HUDOURNIK

Na skrajnem zahodnem delu vasi je lepa razgledna točka Hudournik. Z vrha se nam odpre pogled na spodnji del doline reke Idrijce do Mosta na Soči. Pred nami kot na dlani  ležijo vasice v Tolminskem hribovju, proti severu  lahko oko uzre venec  Julijskih Alp z očakom Triglavom. Ob  jasnih dneh vidimo oddaljene vrhove Matajurja, Kolovrata  in Dolomitov v Italiji.

Hudournik In the extreme western part of the village there is a vantage point Hudournik which offers some superb vistas. From here, a view of the upper part of the Idrijca Valley up to Most na Soči opens up: it is easy to spot the hamlets in the Tolmin Hills or the range of the Julian Alps with mighty Triglav lying to the north

POTOK GAČNIK

Gačnik  je zelo zanimiva grapa, ki s številnimi slapovi, brzicami, soteskami in tolmuni že od nekdaj buri duhove. Starejši Vojskarji še danes trdijo, da je bil Gačnik v stari Avstro-Ogrski druga najhujša grapa. Strah vzbujajočo oznako  si  je najverjetneje pridobila prav  zato, ker  je bila zaradi zapletene naravne, kljub zadostni količini vode, neprimerna za plavljenje lesa.

Gačnik Gačnik, a fascinating gorge, has always been a point of attraction with its numerous waterfalls, rapids, gullies and pools. According to senior local inhabitants of Vojsko, Gačnik was the wildest ravine even at the time of Austro-Hungarian Monarchy. Why this natural phenomenon has become so awe-inspiring probably comes from its difficultly accessible natural setting which was inadequate for floating of timber despite sufficient quantities of water.

Gačnik Borro assai interessante e quasi misterioso, da sempre inquietante per le sue numerose cascate, le forre, le rapide, le anguste gole ed i tonfani.

KLAVŽE

Kaj so klavže? S skopimi besedami povedano so to velike kamnite (sprva lesene) zapornice. Služile so za zbiranje vode za jezom. Pod njim so deponirali večje količine lesa (10000 m3). Nato so odprli zapornice in zbrana količina vode  je ves  les naenkrat  splavila v  Idrijo. Na  sotočju Idrijce in Nikove so ga lovili s posebnimi lesenimi zaporami tako  imenovanimi  grabljami. V rečni strugi so bili od brega do brega utrjeni v dno zabiti hlodi-koli. Tako so klavže ena prvih transportnih naprav. Klavže na Idrijci so delo Jožefa Mraka iz druge polovice 18. stoletja. Od  Idrije so oddaljene približno 10 km. Zapornice so zidane na živi skali. Debelina  zidu  je  spodaj  okrog 10 m. Od brega do brega pa v dolžino meri 41,40 m. Gradnja je trajala pet let. Ob zaključku del so v steno vgradili dve marmorni plošči z imeni graditeljev.

Klavže Klavže barrages on the Idrijca are the largest in our country. Before 1774 they were designed by Jožef Mrak, a surveyor in the mine of Idrija. The dam was degraded when it was remade into a hydroelectric power station. Idrijčna klavža spanned more than 41 m between the two riverbanks. The wall was about ten metres thick. The klavža held back up to 210,000 m3 of water. Water was let out of it through two vaulted openings. 
 
Le chiuse nei Idrijca e Belca
I grandi sbarramenti furono eretti nei tempi di Maria Teresa, circa il 1770. Le chiuse (kluže) rendevano possibile il trasporto del legname nei bacini fluviali dell'Idrijca e Belca per i fabbisogni della miniera e della citta. Secondo gli esperti, le chiuse sono eccezionali, per quanto riguarda il loro valore tecnico ed estetico, se paragonate con strutture simili in Europa. Con tutto il diritto possiamo chiamarle le "piramidi slovene".  

LEDENICA - PARADANA

Na poti proti Lokvam je Paradana oddaljena od Idrije 32 km. Paradana je botanični in gozdni rezervat. Ledeniško-kraška globel, Velika in Mala ledena jama so izjemno bogata naravna dediščina. Največja posebnost rezervata  je prepletanje površinskih  in podpovršinskih kraških pojavov, ki  jih dopolnjujejo ostanki  ledeniškega delovanja  ter  toplotni  in vegetacijski obrat. Jamski sistem Paradane sestavljajo tri jame. Velika ledena jama je globoka 385 m in dolga 1550 m, nadaljuje se v brezna s skupno dolžino 650 m. Mala ledena jama je globoka 40 m in meri v dolžino 60 m. Tretja jama je jama pri Mali ledeni jami z globino 29 m in dolžino 125 m. Na vhodu jamskega spleta pa sta značilna sneg in led.

Paradana The distance of Paradana forest and botanic reserve from Idrija (taking the road to Lokve) amounts to some 32 km. The glacial and karst  vale and caves from an example of an exceptionally rich natural heritage. In the reserve one may explore the combination of a wide range of surface and underground karst phenomena, which are complemented  by remnants of glacial movements as well as by thermal and vegetative inversion.

Paradana La riserva forestale e botanica di Paradana sulla strada per Lokve dista di Idrija già 32 chilometri. La forra carsico – glaciale e le sue grotte costituiscono un patrimonio naturale di eccezionale ricchezza. Nella riserva s’alternano fenomeni carsici superficie e sotterranei completati dai residui di un’ attività glaciale nonché dall’inversione termica e vegetazionale.

SMREKOVA DRAGA

Smrekova draga je del gozdnega rezervata Golaki. V konkavni globeli-vrtači  se  je  izoblikovala nenavadna  inverzna  razporeditev vegetacije. Rastlinski pasovi se nižajo od zgoraj navzdol in obratno od spodaj navzgor v majhnem 200 metrskem pasu višinske razlike. Pri vrhu pobočja se razprostira visokogorski bukov gozd, ki niže prehaja v bukovo-smrekov gozd. Po dokaj ozkem višinskem prehodu preide vegetacija v čist smrekov gozd. Dno vrtače poraščajo rušje in druge pritlikave grmovnice ter polgrmovnice. Med rušjem se mozaično prepletajo planinske trate in mahovi.

Smrekova Draga is one of the largest hollows of the Trnovo Forest (Trnovski gozd). It is famous as a characteristic school example of a cold hollow with temperature and vegetation inversion and botanical experts from near and far are familiar with it. Due to the subsiding of cold aerial masses to the bottom of the closed valleys (hollows) the temperature rises with height - just the opposite as in the mountains. The result of this interesting occurrence is also a reverse order of vegetation zones, which at Smrekova draga can be seen very well from the road. Smrekova draga, together with Golaki which is the highest massif of the Trnovo Plateau (Trnovska planota), was declared a natural reserve, therefore, while visiting Golaki we have to follow marked mountain trails. However, a visit to Smrekova draga is not welcome and is even dangerous unless accompanied by a guide and, therefore, the best way to see it is from the top where the forest road leads.

La ghiacciaia Smrekova Draga è una delle fosse più grandi della Trnovski gozd (Selva di Tarnova). È famosa come caratteristico esempio di una depressione fredda, quasi da manuale, con l’inversione sia termica sia vegetale. Perciò la conoscono i botanici di tutto il mondo. Per la deposizione di masse d’aria fredde sul fondo delle doline chiuse, la temperatura aumenta – esattamente il contrario di quello che succede in montagna. Il risultato di questo fenomeno è anche l’ordine invertito delle fasce vegetali, ben visibile, nel caso della Smrekova draga già dalla strada. La Smrekova, insieme ai monti Golak che sono il massiccio più elevato della Selva di Tarnova, è stata dichiarata riserva naturale. Perciò durante la visita non dovete uscire dai sentieri segnati, e la visita della Smrekova draga non è consentita se non accompagnata da una guida, anzi può essere pericolosa. La si vede al meglio dall’alto, dove passa anche la strada forestale.

 
Vir: www.vojsko.si

Gostilna BELI KAMEN - ALIČ, Vojsko 1a, 5280 Idrija, 05/3742100